Genusperspektivet

Stereotypa uppfattningar om flickor och pojkar styr i stor utsträckning förskolans vardag. Skolprestationer i skolan och val till gymnasieskolan skiljer sig åt mellan flickor och pojkar. Med ett genusperspektiv på förskola och skola kan forskare beskriva hur kön spelar roll och hur traditionella könsmönster kan brytas.

Ett genusperspektiv går att anlägga på allt som möter oss: tv-serier, politiska satsningar, förskolors verksamhet, bilder i det offentliga rummet, forskning och förmedling av kunskap. Genom att ställa frågor om det som finns runt oss, kan vi öka vår förståelse för hur kön och genus hela tiden skapas och återskapas i samhället. Genom att ställa frågor till oss själva, kan vi öka vår förståelse för hur vi själva bidrar till att återskapa normativa föreställningar om kön, någonting som ett genusperspektiv kan synliggöra och utmana .